Dịch vụ gia tăng

TT

Phạm vi cung cấp dịch vụ

Điều kiện dịch vụ

Ghi chú

1

Bảo hiểm vận chuyển

- Là dịch vụ mà vận đơn được mua bảo hiểm trong quá trình vận chuyển.

- Tất cả hàng hóa đều phải khai báo giá trị ngay tại thời điểm gửi.

    + Hàng hóa có giá trị dưới 02 triệu đồng/bưu gửi: người gửi có quyền lựa chọn sử dụng hoặc không sử dụng dịch vụ bảo hiểm vận chuyển.

    + Hàng hóa có giá trị từ 02 triệu đồng/bưu gửi trở lên: người gửi bắt buộc phải sử dụng dịch vụ bảo hiểm vận chuyến.

- Địa chỉ nhận tại khu vực mà 247 có bưu cục, trung tâm

- Địa chỉ phát thuộc địa danh thu phát của 247

- Người gửi:

+ Họ và tên,

+ Địa chỉ nhận đầy đủ, chi tiết (số nhà, tên đường/tổ/khu phố, tên phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố),

+ Số điện thoại liên hệ (ưu tiên di động)

- Người nhận:

+ Họ và tên,

+ Địa chỉ nhận đầy đủ, chi tiết (số nhà, tên đường/tổ/khu phố, tên phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố),

+ Số điện thoại liên hệ (ưu tiên di động).

- Các điều kiện khác: Người mua bảo hiểm phải trả một khoản tiền phí bảo hiểm, tương ứng với tỷ lệ “bảo hiểm phí” và giá trị vận đơn được mua bảo hiểm.

- Phạm vi trách nhiệm bảo hiểm là chỉ bảo hiểm cho trường hợp mất mát, thất thoát.

- Nguyên tắc bồi thường quy định tại Chương Quy định bồi thường của Quy chế này.

- Giá trị khai tối đa:

    + Dịch vụ ED: 30,000,000 đồng/bưu gửi. Điều này được  hiểu là bồi thường theo giá trị mua bảo hiểm nhưng tối đa 30,000,000 đồng/bưu gửi.

    + Các dịch vụ còn lại: 100,000,000 đồng/bưu gửi. Điều này được hiểu là bồi thường theo giá trị mua bảo hiểm nhưng tối đa 100,000,000 đồng/bưu gửi.

- Giá trị khai bảo hiểm không được vượt quá giá trị thật của hàng hóa (đồng/vận đơn). Khi thực hiện bồi thường thì người gửi với cung cấp những chứng từ chứng minh giá trị của hàng hóa phù hợp với giá trị khai báo tại thời điểm gửi hàng.

2

Thu hộ tiền hàng (COD)

Là dịch vụ mà 247 thu hộ tiền hàng cho người gửi khi phát vận đơn cho người nhận. Đây là dịch vụ gia tăng của Dịch vụ COD

- Địa chỉ nhận tại khu vực mà 247 có bưu cục, trung tâm,

- Địa chỉ phát thuộc địa danh thu phát của 247.

- Người gửi:

+ Họ và tên,

+ Địa chỉ nhận đầy đủ, chi tiết (số nhà, tên đường/tổ/khu phố, tên phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố),

+ Số điện thoại liên hệ (ưu tiên di động).

- Người nhận:

+ Họ và tên,

+ Địa chỉ nhận đầy đủ, chi tiết (số nhà, tên đường/tổ/khu phố, tên phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố),

+ Số điện thoại liên hệ (ưu tiên di động).

- Các điều kiện khác:

+ Hóa đơn bán hàng kèm theo,

+ Phiếu xuất kho (hoặc bảng kê chi tiết từng món hàng)

- Giá trị tiền hàng tối đa là 10,000,000 đồng/vận đơn

- Nếu người nhận không thanh toán đầy đủ tiền hàng thì nhân viên phát sẽ không phát hàng, và hàng sẽ được 247 chuyển trả về cho người gửi. Trong trường hợp này người gửi vẫn phải thanh toán toàn bộ cước phí dịch vụ (Bao gồm: cước chuyển phát nhanh gửi đi, cước dịch vụ thu hộ tiền hàng và cước chuyển hoàn vận đơn)

3

Phát tận tay

Là dịch vụ mà 247 chỉ được phát cho đúng người có họ và tên được ghi trên phong bì và phiếu gửi

- Địa chỉ nhận tại khu vực mà 247 có bưu cục, trung tâm

- Địa chỉ phát thuộc địa danh thu phát của 247

- Người gửi:

+ Họ và tên,

+ Địa chỉ nhận đầy đủ, chi tiết (số nhà, tên đường/tổ/khu phố, tên phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố),

+ Số điện thoại liên hệ (bắt buộc phải có số di động).

- Người nhận:

+ Họ và tên,

+ Địa chỉ nhận đầy đủ, chi tiết (số nhà, tên đường/tổ/khu phố, tên phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố),

+ Số điện thoại liên hệ (ưu tiên di động).

- Người nhận phải cung cấp chứng minh thư trùng với tên người nhận ghi trên vận đơn

- Khi nhận vận đơn, người nhận phải xuất trình Chứng minh nhân dân (CMND) để nhân viên phát thư đối chiếu thông tin trên CMND và thông tin trên phong bì hoặc phiếu gửi. Trường hợp người nhận không xuất trình CMND thì nhân viên phát thư có quyền từ chối phát, và vận đơn được hoàn cho người gửi. Trong trường hợp này, người gửi vẫn phải thanh toán toàn bộ cước phí gồm cước chiều đi, và cước chuyển hoàn.

- Nhân viên phát thư phải ghi số CMND của người nhận lên liên ký nhận và nhập trên phần mềm

4

Lấy chứng minh nhân dân người nhận

Là dịch vụ mà khi phát vận đơn, ngoài việc lấy chữ ký và họ tên người nhận, nhân viên phát thư bắt buộc phải ghi số CMND của người nhận lên liên ký nhận

- Địa chỉ nhận tại khu vực mà 247 có bưu cục, trung tâm

- Địa chỉ phát thuộc địa danh thu phát của 247

- Người gửi:

+ Họ và tên,

+ Địa chỉ nhận đầy đủ, chi tiết (số nhà, tên đường/tổ/khu phố, tên phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố),

+ Số điện thoại liên hệ (ưu tiên di động).

- Người nhận:

+ Họ và tên,

+ Địa chỉ nhận đầy đủ, chi tiết (số nhà, tên đường/tổ/khu phố, tên phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố),

+ Số điện thoại liên hệ (ưu tiên di động).

- Người nhận ở đây không yêu cầu phải đúng là người có họ và tên được ghi trên phong bì và phiếu gửi.

- Khi nhận vận đơn, người nhận phải xuất trình Chứng minh nhân dân (CMND) để nhân viên phát thư đối chiếu thông tin trên CMND và thông tin trên phong bì hoặc phiếu gửi. Trường hợp người nhận không xuất trình CMND thì nhân viên phát thư có quyền từ chối phát, và vận đơn được hoàn cho người gửi. Trong trường hợp này, người gửi vẫn phải thanh toán toàn bộ cước phí gồm cước chiều đi, và cước chuyển hoàn.

- Nhân viên phát thư phải ghi số CMND của người nhận lên liên ký nhận và nhập trên phần mềm.

5

Đồng kiểm

Là dịch vụ đồng kiểm tra nội dung bên trong vận đơn khi chấp nhận bưu gửi (nhân viên nhận và người gửi hàng), và khi phát bưu gửi (nhân viên phát và người nhận hàng)

- Địa chỉ nhận tại khu vực mà 247 có bưu cục, trung tâm

- Địa chỉ phát thuộc địa danh thu phát của 247

- Người gửi:

+ Họ và tên,

+ Địa chỉ nhận đầy đủ, chi tiết (số nhà, tên đường/tổ/khu phố, tên phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố),

+ Số điện thoại liên hệ (ưu tiên di động).

- Người nhận:

+ Họ và tên,

+ Địa chỉ nhận đầy đủ, chi tiết (số nhà, tên đường/tổ/khu phố, tên phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố),

+ Số điện thoại liên hệ (ưu tiên di động).

- Biên bản đồng kiểm, được lập thành 4 bản như sau: 01 (một) bản người gửi lưu; 01 (một) bản đơn vị chấp nhận lưu; 01 (một) bản đơn vị phát lưu; 01 (một) bản người nhận lưu.

- Mỗi TT Khai thác mà vận đơn đi qua phải ký xác nhận lên biên bản đồng kiểm.

- Nội dung đồng kiểm: Số lượng từng loại hàng; Chủng loại hàng; Tình trạng bên ngoài của hàng (Hàng có bị trầy xước không, hư hỏng bên ngoài không); Nếu hàng có hiện tượng hư hỏng thì phải ghi rõ trong biên bản đồng kiểm.

6

Thư ký khách hàng

Là dịch vụ mà sau khi 247 phát vận đơn cho người nhận, người nhận mở ra ký và ghi họ tên vào các chứng từ bên trong của vận đơn đó (xác nhận). Sau đó, chứng từ này sẽ được 247 chuyển về cho người gửi

- Địa chỉ nhận tại khu vực mà 247 có bưu cục, trung tâm

- Địa chỉ phát thuộc địa danh thu phát của 247

- Người gửi:

+ Họ và tên,

+ Địa chỉ nhận đầy đủ, chi tiết (số nhà, tên đường/tổ/khu phố, tên phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố),

+ Số điện thoại liên hệ (ưu tiên di động).

- Người nhận:

+ Họ và tên,

+ Địa chỉ nhận đầy đủ, chi tiết (số nhà, tên đường/tổ/khu phố, tên phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố),

+ Số điện thoại liên hệ (ưu tiên di động).

- Người gửi phải thông báo trước cho người nhận về nội dung sự việc.

- Khi nhận vận đơn, người nhận phải xuất trình Chứng minh nhân dân (CMND) để nhân viên phát thư đối chiếu thông tin trên CMND và thông tin trên phong bì hoặc phiếu gửi. Trường hợp người nhận không xuất trình CMND thì nhân viên phát thư có quyền từ chối phát, và vận đơn được hoàn cho người gửi. Trong trường hợp này, người gửi vẫn phải thanh toán toàn bộ cước phí gồm cước chiều đi, và cước chuyển hoàn.

- Nhân viên phát thư phải ghi số CMND của người nhận lên liên ký nhận và nhập trên phần mềm.

7

Thanh toán đầu nhận

- Địa chỉ nhận tại khu vực mà 247 có bưu cục, trung tâm

- Địa chỉ phát thuộc địa danh thu phát của 247

- Người gửi:

+ Họ và tên,

+ Địa chỉ nhận đầy đủ, chi tiết (số nhà, tên đường/tổ/khu phố, tên phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố),

+ Số điện thoại liên hệ (ưu tiên di động).

- Người nhận:

+ Họ và tên,

+ Địa chỉ nhận đầy đủ, chi tiết (số nhà, tên đường/tổ/khu phố, tên phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố),

+ Số điện thoại liên hệ (ưu tiên di động).

- Các điều kiện khác:

+ Người gửi phải thông báo trước cho người nhận;

+ Với mức cước phí vận chuyển trên 2,000,000 đồng/vận đơn thì người gửi phải làm công văn cam kết thanh toán cước phí vận chuyển trong trường hợp người nhận không chịu thanh toán cước phí;

+ Dịch vụ này chỉ cung cấp cho người gửi là tổ chức và đang là khách hàng của 247. Không cung cấp dịch vụ này cho cá nhân (trừ trường hợp cá nhân thuộc tổ chức đang là khách hàng VIP của 247).

- Nếu người nhận không thanh toán đầy đủ cước phí thì nhân viên phát sẽ không phát vận đơn. Vận đơn sẽ được 247 chuyển trả về cho người gửi. Trong trường hợp này người gửi vẫn phải thanh toán toàn bộ cước phí dịch vụ (Bao gồm: cước chuyển phát nhanh gửi đi, cước dịch vụ Thanh toán đầu nhận và cước chuyển hoàn vận đơn):

+ Nếu vận đơn đến 2kg thì người gửi phải xác nhận bằng điện thoại,

+ Nếu vận đơn trên 2kg thì người gửi phải xác nhận bằng email, fax hoặc văn bản.

8

Hồ sơ thầu

Là dịch vụ mà nội dung bên trong vận đơn là hồ sơ thầu được người gửi gửi đi dự thầu

- Địa chỉ nhận tại khu vực mà 247 có bưu cục, trung tâm

- Địa chỉ phát thuộc địa danh thu phát của 247

- Người gửi:

+ Họ và tên,

+ Địa chỉ nhận đầy đủ, chi tiết (số nhà, tên đường/tổ/khu phố, tên phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố),

+ Số điện thoại liên hệ (ưu tiên di động).

- Người nhận:

+ Họ và tên,

+ Địa chỉ nhận đầy đủ, chi tiết (số nhà, tên đường/tổ/khu phố, tên phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố),

+ Số điện thoại liên hệ (ưu tiên di động).

- Các điều kiện khác:

+ Người gửi phải thông báo trước cho người nhận.

+ Dịch vụ này chỉ cung cấp cho người gửi là tổ chức và đang là khách hàng của 247. Không cung cấp dịch vụ này cho cá nhân (trừ trường hợp cá nhân thuộc tổ chức đang là khách hàng VIP của 247.

- Dịch vụ “Hồ sơ thầu” chỉ được bồi thường 100% giá trị khi đồng thời sử dụng dịch vụ “Bảo hiểm vận chuyển”.

- Dịch vụ “Hồ sơ thầu”  là dịch vụ ưu tiên, trong đó bao gồm các ưu tiên sau:

+ Phát hẹn giờ (nếu đã sử dụng dịch vụ "Hồ sơ thầu" thì sẽ không tính thêm phí phát hẹn giờ),

+ Phát trong ngày (nếu đã sử dụng dịch vụ "Hồ sơ thầu" thì sẽ không tính thêm phí phát trong ngày),

+ Đi chuyến Express (nếu đã sử dụng dịch vụ "Hồ sơ thầu" thì sẽ không tính thêm phí Hàng nặng phát nhanh).

9

Phát hẹn giờ

Là dịch vụ mà người gửi yêu cầu 247 phát vận đơn đúng một thời điểm cụ thể hoặc trước một thời điểm cụ thể nào đó

- Địa chỉ nhận tại khu vực mà 247 có bưu cục, trung tâm

- Địa chỉ phát thuộc địa danh thu phát của 247

- Người gửi:

+ Họ và tên,

+ Địa chỉ nhận đầy đủ, chi tiết (số nhà, tên đường/tổ/khu phố, tên phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố),

+ Số điện thoại liên hệ (ưu tiên di động).

- Người nhận:

+ Họ và tên,

+ Địa chỉ nhận đầy đủ, chi tiết (số nhà, tên đường/tổ/khu phố, tên phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố),

+ Số điện thoại liên hệ (ưu tiên di động).

- Các điều kiện khác: Người gửi phải thông báo trước cho người nhận.

 

10

Phát trong ngày

Là dịch vụ có thời gian nhận vận đơn và phát vận đơn trong cùng một ngày

- Địa chỉ nhận tại khu vực mà 247 có bưu cục, trung tâm

- Địa chỉ phát thuộc địa danh thu phát của 247

- Người gửi:

+ Họ và tên,

+ Địa chỉ nhận đầy đủ, chi tiết (số nhà, tên đường/tổ/khu phố, tên phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố),

+ Số điện thoại liên hệ (ưu tiên di động).

- Người nhận:

+ Họ và tên,

+ Địa chỉ nhận đầy đủ, chi tiết (số nhà, tên đường/tổ/khu phố, tên phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố),

+ Số điện thoại liên hệ (ưu tiên di động).

- Các điều kiện khác: Người gửi phải thông báo trước cho người nhận.

 

11

Phát ưu tiên

Là dịch vụ mà vận đơn được phát chậm nhất 2 giờ kể từ giờ nhận chuyến thư tại đơn vị phát

- Địa chỉ nhận tại khu vực mà 247 có bưu cục, trung tâm

- Địa chỉ phát thuộc địa danh thu phát của 247

- Người gửi:

+ Họ và tên,

+ Địa chỉ nhận đầy đủ, chi tiết (số nhà, tên đường/tổ/khu phố, tên phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố),

+ Số điện thoại liên hệ (ưu tiên di động).

- Người nhận:

+ Họ và tên,

+ Địa chỉ nhận đầy đủ, chi tiết (số nhà, tên đường/tổ/khu phố, tên phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố),

+ Số điện thoại liên hệ (ưu tiên di động).

+ Là tổ chức, doanh nghiệp.

- Các điều kiện khác: 247 chỉ cung cấp dịch vụ này cho vận đơn có trọng lượng đến 2 kg.

 

12

Ngoài giờ hành chánh

Là dịch vụ nhận hoặc phát vận đơn vào ngoài giờ hành chánh hoặc vào ngày Chủ Nhật hoặc ngày nghỉ lễ

- Địa chỉ nhận tại khu vực mà 247 có bưu cục, trung tâm

- Địa chỉ phát thuộc địa danh thu phát của 247

- Người gửi:

+ Họ và tên,

+ Địa chỉ nhận đầy đủ, chi tiết (số nhà, tên đường/tổ/khu phố, tên phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố),

+ Số điện thoại liên hệ (ưu tiên di động).

- Người nhận:

+ Họ và tên,

+ Địa chỉ nhận đầy đủ, chi tiết (số nhà, tên đường/tổ/khu phố, tên phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố),

+ Số điện thoại liên hệ (ưu tiên di động).

- Các điều kiện khác: 247 chỉ cung cấp dịch vụ này theo từng trường hợp cụ thể, nếu xét thấy có thể cung cấp được dịch vụ này

 

13

Hàng giá trị cao

Là dịch vụ mà hàng được gửi là hàng có giá trị cao như: điện thoại di động, máy tính xách tay, máy ảnh kỹ thuật số, máy quay (camera), các thiết bị thông tin, hàng điện tử… hoặc Hàng hóa giá trị trên 20,000,000 đồng/vận đơn hoặc Hàng hóa có đơn giá trên 5,000,000 đồng/kg

- Địa chỉ nhận tại khu vực mà 247 có bưu cục, trung tâm

- Địa chỉ phát thuộc địa danh thu phát của 247

- Người gửi:

+ Họ và tên,

+ Địa chỉ nhận đầy đủ, chi tiết (số nhà, tên đường/tổ/khu phố, tên phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố),

+ Số điện thoại liên hệ (ưu tiên di động).

- Người nhận:

+ Họ và tên,

+ Địa chỉ nhận đầy đủ, chi tiết (số nhà, tên đường/tổ/khu phố, tên phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố),

+ Số điện thoại liên hệ (ưu tiên di động).

- Các điều kiện khác:

+ Dịch vụ này chỉ cung cấp cho người gửi là tổ chức và đang là khách hàng của 247. Không cung cấp dịch vụ này cho cá nhân (trừ trường hợp cá nhân thuộc tổ chức đang là khách hàng VIP của 247);

+ Hàng chỉ được chấp nhận khi đã được đóng gói đúng quy cách của nhà sản xuất, và tuân theo tư vấn đóng gói theo hướng dẫn trên website của 247 (Mọi hư hỏng xảy ra  trong quá trình vận chuyển do việc hàng không được đóng gói đúng quy cách nêu trên, thì 247 sẽ không chịu trách nhiệm);

+ 247 chỉ nhận hàng giá trị cao theo dịch vụ bảo hiểm vận chuyển.

+ Đóng ván ép, lót xốp, có biên bản bàn giao hàng giá trị cao đi kèm.

+ Giá trị lô hàng tối đa đến 100,000,000 đồng (Trên 100,000,000 đồng thì nhân viên phải báo cáo quản lý).

+ Trường hợp nhận hàng giá trị cao mà không cùng với dịch vụ bảo hiểm vận chuyển thì bắt buộc phải mua dịch vụ đồng kiểm và đơn vị chấp nhận phải yêu cầu người gửi ghi rõ trên vận đơn là “Đồng ý với quy định bồi thường của 247.

Tư vấn cho người gửi mua bảo hiểm.

14

Hàng dễ vỡ

Là dịch vụ vận chuyển những mặt hàng dễ vỡ như: Sản phẩm từ Thủy Tinh, Sành, Sứ, Màn hình máy vi tính, Màn hình LCD….

- Địa chỉ nhận tại khu vực mà 247 có bưu cục, trung tâm

- Địa chỉ phát thuộc địa danh thu phát của 247

- Người gửi:

+ Họ và tên,

+ Địa chỉ nhận đầy đủ, chi tiết (số nhà, tên đường/tổ/khu phố, tên phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố),

+ Số điện thoại liên hệ (ưu tiên di động).

- Người nhận:

+ Họ và tên,

+ Địa chỉ nhận đầy đủ, chi tiết (số nhà, tên đường/tổ/khu phố, tên phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố),

+ Số điện thoại liên hệ (ưu tiên di động).

- Các điều kiện khác:

+ Dịch vụ này chỉ cung cấp cho người gửi là tổ chức và đang là khách hàng của 247. Không cung cấp dịch vụ này cho cá nhân (trừ trường hợp cá nhân thuộc tổ chức đang là khách hàng VIP của 247);

+ Giá trị tối đa đến 20,000,000 đồng/vận đơn (Trên 20,000,000 đồng thì nhân viên phải báo cáo quản lý).

+ Hàng chỉ được chấp nhận khi đã được đóng gói đúng quy cách của nhà sản xuất, và tuân theo hướng dẫn đóng gói của 247 trên website.

- Đối với hàng dễ vỡ 247 không có trách nhiệm bồi thường trong trường hợp hàng bị vỡ trong quá trình vận chuyển.

- 247 không cung cấp dịch vụ hàng dễ vỡ, nếu người gửi vẫn muốn gửi, thì đơn vị chấp nhận phải yêu cầu người gửi ghi rõ trên vận đơn là “Đồng ý với quy định bồi thường của 247".

- 247 không cung cấp dịch vụ “Bảo hiểm vận chuyển” cho hàng dễ vỡ.

15

Hàng đông lạnh

Là dịch vụ vận chuyển có nội dung vận đơn được gửi là hàng đông lạnh như: Trái cây, Vắc xin, Hải sản tươi sống

- Địa chỉ nhận tại khu vực mà 247 có bưu cục, trung tâm

- Địa chỉ phát thuộc địa danh thu phát của 247

- Người gửi:

+ Họ và tên,

+ Địa chỉ nhận đầy đủ, chi tiết (số nhà, tên đường/tổ/khu phố, tên phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố),

+ Số điện thoại liên hệ (ưu tiên di động).

- Người nhận:

+ Họ và tên,

+ Địa chỉ nhận đầy đủ, chi tiết (số nhà, tên đường/tổ/khu phố, tên phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố),

+ Số điện thoại liên hệ (ưu tiên di động).

- Các điều kiện khác:

+ Hàng đông lạnh chỉ được chấp nhận khi đã được đóng gói đúng quy cách của nhà sản xuất, và tuân theo hướng dẫn đóng gói của 247 (Mọi hư hỏng xảy ra  trong quá trình vận chuyển do việc hàng không được đóng gói đúng quy cách nêu trên, 247 sẽ không chịu trách nhiệm).

+ Giá trị tối đa của lô hàng đến 20,000,000 đồng/vận đơn (Trên 20,000,000 đồng thì nhân viên phải báo cáo quản lý).

+ Đối với hàng đông lạnh, 247 sẽ không cung cấp dịch vụ “Bảo hiểm vận chuyển”, dịch vụ “Đồng kiểm”.

 

16

Phí an ninh

Là dịch vụ vận chuyển qua đường Hàng không các mặt hàng chất lỏng, hàng dễ cháy, dễ nổ cụ thể sau: Bột, pin, mực in, Chất lỏng, Hạt nhựa, Loa, Hóa chất có nguồn góc kê khai rõ ràng thành phần.

- Địa chỉ nhận tại khu vực mà 247 có bưu cục, trung tâm

- Địa chỉ phát thuộc địa danh thu phát của 247

- Người gửi:

+ Họ và tên,

+ Địa chỉ nhận đầy đủ, chi tiết (số nhà, tên đường/tổ/khu phố, tên phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố),

+ Số điện thoại liên hệ (ưu tiên di động).

- Người nhận:

+ Họ và tên,

+ Địa chỉ nhận đầy đủ, chi tiết (số nhà, tên đường/tổ/khu phố, tên phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố),

+ Số điện thoại liên hệ (ưu tiên di động).

- Các điều kiện khác:

+ Hàng chỉ được chấp nhận khi đóng gói đúng quy cách của nhà sản xuất, và tuân theo hướng dẫn của 247.

+ Các mặt hàng này bị cấm vận chuyển qua hàng không, bởi rất khó gửi khi gặp rất nhiều thủ tục, và cũng rất nguy hiểm cho phương tiện vận chuyển.

+ Đối với hàng có chất dễ cháy, dễ nổ phải được vận chuyển theo phương tiện chuyên dụng.

+ Trường hợp nhận hàng đặc biệt thì đơn vị chấp nhận phải yêu cầu người gửi ghi rõ trên vận đơn là “Đồng ý với quy định bồi thường của 247”.

 

17

Hàng nguyên khối

Là dịch vụ vận chuyển kiện hàng có trọng lượng trên 100kg và không thể tách rời hay chia nhỏ

- Địa chỉ nhận tại khu vực mà 247 có bưu cục, trung tâm

- Địa chỉ phát thuộc địa danh thu phát của 247

- Người gửi:

+ Họ và tên,

+ Địa chỉ nhận đầy đủ, chi tiết (số nhà, tên đường/tổ/khu phố, tên phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố),

+ Số điện thoại liên hệ (ưu tiên di động).

- Người nhận:

+ Họ và tên,

+ Địa chỉ nhận đầy đủ, chi tiết (số nhà, tên đường/tổ/khu phố, tên phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố),

+ Số điện thoại liên hệ (ưu tiên di động).

- Các điều kiện khác:

+ 247 chỉ cung cấp dịch vụ vận chuyển cho hàng nguyên khối theo những trường hợp cụ thể.

+ Dịch vụ áp dụng: Dịch vụ chuyển phát nhanh (DE) & Dịch vụ vận tải (TF).

 

18

Hàng quá khổ

Là dịch vụ vận chuyển kiện hàng có chiều dài nhất từ 1.5 mét trở lên.

Dịch vụ “HÀNG QUÁ KHỔ” là dịch vụ vận chuyển kiện hàng có chiều dài nhất từ 1.5 mét trở lên.

- Địa chỉ nhận tại khu vực mà 247 có bưu cục, trung tâm

- Địa chỉ phát thuộc địa danh thu phát của 247

- Người gửi:

+ Họ và tên,

+ Địa chỉ nhận đầy đủ, chi tiết (số nhà, tên đường/tổ/khu phố, tên phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố),

+ Số điện thoại liên hệ (ưu tiên di động).

- Người nhận:

+ Họ và tên,

+ Địa chỉ nhận đầy đủ, chi tiết (số nhà, tên đường/tổ/khu phố, tên phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố),

+ Số điện thoại liên hệ (ưu tiên di động).

- Các điều kiện khác:

+ 247 chỉ cung cấp dịch vụ vận chuyển cho hàng quá khổ theo những trường hợp cụ thể.

+ Dịch vụ áp dụng: Dịch vụ chuyển phát nhanh (DE) & Dịch vụ vận tải (TF).

 

19

Điện hoa

Là dịch vụ 247 mua hoa và đến phát cho người nhận theo yêu cầu của người gửi.

- Địa chỉ nhận tại khu vực mà 247 có bưu cục, trung tâm

- Địa chỉ phát thuộc địa danh thu phát của 247

- Người gửi:

+ Họ và tên,

+ Địa chỉ nhận đầy đủ, chi tiết (số nhà, tên đường/tổ/khu phố, tên phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố),

+ Số điện thoại liên hệ (ưu tiên di động).

- Người nhận:

+ Họ và tên,

+ Địa chỉ nhận đầy đủ, chi tiết (số nhà, tên đường/tổ/khu phố, tên phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố),

+ Số điện thoại liên hệ (ưu tiên di động).

 

20

Rút vận đơn

Là dịch vụ sau khi vận đơn đã được gửi cho 247, người gửi yêu cầu rút vận đơn lại không gửi nữa.

 

- Vận đơn đang nằm tại đơn vị chấp nhận;

- Trường hợp đơn vị và Trung tâm khai thác (TTKT) của khu vực cách nhau không quá 30 km, thì khi vận đơn được chuyển về TTKT, nếu khách hàng có yêu cầu rút lại vẫn được tính vào trường hợp Rút Vận đơn.

 

21

Nhận hộ vận đơn

Là dịch vụ người gửi yêu cầu 247 đến nhận hàng tại một địa chỉ khác, không phải là địa chỉ của người gửi, và địa chỉ nhận hàng đó không thuộc địa danh thu phát của đơn vị được người gửi yêu cầu. Nên đơn vị chấp nhận phải yêu cầu đơn vị bạn/ tuyến phát nhận hộ bưu gửi.

- Địa chỉ nhận tại khu vực mà 247 có bưu cục, trung tâm

- Địa chỉ phát trên toàn quốc

- Người gửi:

+ Họ và tên,

+ Địa chỉ nhận đầy đủ, chi tiết (số nhà, tên đường/tổ/khu phố, tên phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố),

+ Số điện thoại liên hệ (ưu tiên di động).

- Người nhận:

+ Họ và tên,

+ Địa chỉ nhận đầy đủ, chi tiết (số nhà, tên đường/tổ/khu phố, tên phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố),

+ Số điện thoại liên hệ (ưu tiên di động).

- Các điều kiện khác:

+ Thông tin về trọng lượng, kích thước của hàng được gửi (nếu nội dung bưu gửi là hàng hóa).

+ Người gửi phải thông báo trước cho người giao hàng;

+ Người yêu cầu nhận bưu gửi phải có công văn yêu cầu bằng văn bản, fax, hoặc email cho đơn vị chấp nhận (đơn vị quản lý khách hàng) theo mẫu do 247 ban hành.

+ Dịch vụ này chỉ cung cấp cho khách hàng là tổ chức và đang là khách hàng của 247. Không cung cấp dịch vụ này cho cá nhân (trừ trường hợp cá nhân thuộc tổ chức đang là khách hàng VIP của 247).

- Sau khi tiếp nhận thông tin từ người gửi yêu cầu nhận bưu gửi, đơn vị chấp nhận tiến hành chuyển thông tin đó cho đơn vị nhận bưu gửi. Thông tin yêu cầu có thể được thực hiện bằng văn bản, fax, hoặc email.

- Doanh thu nhận hộ tính cho đơn vị nhận hộ (Đơn vị trực tiếp nhận vận đơn).

- Công nợ của khách hàng nhận hộ cuối tháng bàn giao cho đơn vị yêu cầu nhận hộ.

- Giá dịch vụ cơ bản được áp dụng theo giá công bố của khu vực có đơn vị nhận hộ.

- Riêng đối với nhận hộ tại tuyến phát thì:

+ Trong thống kê doanh thu Công ty, doanh thu nhận hộ được ghi nhận trong mục doanh thu nhận hộ tại tuyến phát.

+ Giá dịch vụ cơ bản được áp dụng theo giá công bố của khu vực có tuyến phát nhận hộ.

22

Chuyển hoàn

Là dịch vụ sau khi đi phát vận đơn cho người nhận, 247 không phát được vì lý do khách quan, 247 thông báo cho người gửi và người gửi yêu cầu chuyển hoàn vận đơn cho người gửi; hoặc vận đơn đang trong quá trình vận chuyển, người gửi yêu cầu hoàn vận đơn về cho người gửi.

- Địa chỉ nhận tại khu vực mà 247 có bưu cục, trung tâm

- Địa chỉ phát trên toàn quốc

- Người gửi:

+ Họ và tên,

+ Địa chỉ nhận đầy đủ, chi tiết (số nhà, tên đường/tổ/khu phố, tên phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố),

+ Số điện thoại liên hệ (ưu tiên di động).

- Người nhận:

+ Họ và tên,

+ Địa chỉ nhận đầy đủ, chi tiết (số nhà, tên đường/tổ/khu phố, tên phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố),

+ Số điện thoại liên hệ (ưu tiên di động).

- Các điều kiện khác:

+ Sau khi đi phát 2 lần trong 2 buổi khác nhau mà không phát được, 247 sẽ thông báo cho người gửi. Và sau 48h kể từ giờ nhận chuyến thư đó đến đơn vị phát nếu người gửi không có thông tin yêu cầu khác, 247 sẽ tiến hành hoàn vận đơn về cho người gửi;

+ Yêu cầu của người gửi phải được thể hiện thông qua văn bản, fax, hoặc email;

+ Dịch vụ này chỉ cung cấp cho người gửi là các tổ chức, không cung cấp cho người gửi là cá nhân (trừ trường hợp cá nhân thuộc tổ chức đang là khách hàng VIP của 247);

+ Đối với khách lẻ, sau khi không phát được, vận đơn sẽ được giữ lại đơn vị phát và được đưa vào Bưu phẩm chờ xử lý (hủy) trừ trường hợp khách hàng lẻ yêu cầu hoàn về và cam kết thanh toán cước phí chuyển hoàn thì sẽ hoàn về cho khách hàng lẻ.

 

23

Chuyển tiếp

Là dịch vụ sau khi vận đơn đã được chuyển cho 247, người gửi lại yêu cầu 247 phát vận đơn trên cho một địa chỉ khác không trùng với địa chỉ đã ghi trên vận đơn

- Địa chỉ nhận tại khu vực mà 247 có bưu cục, trung tâm

- Địa chỉ phát thuộc địa danh thu phát của 247

- Địa chỉ chuyển tiếp trên toàn quốc.

- Người gửi:

+ Họ và tên,

+ Địa chỉ nhận đầy đủ, chi tiết (số nhà, tên đường/tổ/khu phố, tên phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố),

+ Số điện thoại liên hệ (ưu tiên di động).

- Người nhận:

+ Họ và tên,

+ Địa chỉ nhận đầy đủ, chi tiết (số nhà, tên đường/tổ/khu phố, tên phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố),

+ Số điện thoại liên hệ (ưu tiên di động).

- Các điều kiện khác:

+ Yêu cầu chuyển tiếp phải được người gửi xác nhận bằng văn bản, fax, hoặc email;

+ Dịch vụ này chỉ cung cấp cho người gửi là tổ chức và đang là khách hàng của 247. Không cung cấp dịch vụ này cho cá nhân (trừ trường hợp cá nhân thuộc tổ chức đang là khách hàng VIP của 247).

+ Người gửi phải thanh toán thêm cước dịch vụ từ vị trí hiện tại của vận đơn đến địa chỉ của người nhận cuối cùng.

 

24

Đóng thùng

Là dịch vụ đóng gói để đảm bảo hàng có thể an toàn trong quá trình vận chuyển

- Địa chỉ nhận tại khu vực mà 247 có bưu cục, trung tâm

- Địa chỉ phát trên toàn quốc

 

- 247 chỉ nhận đóng thùng hộ cho khách hàng đối với các hàng hóa thông thường, không có yêu cầu đặc biệt về đặc tính vật lý, hóa học, sinh học….và việc đóng gói chỉ nhằm hạn chế hư hỏng cơ học xảy ra trong quá trình vận chuyển.

- 247 chỉ nhận đóng thùng hộ khi khách hàng yêu cầu, và có thu phí tương đương với phí nguyên vật liệu mua để đóng thùng.

- 247 không đóng thùng hộ khách hàng khi hàng được đóng có tính chất vật lý, hóa học, sinh học đặc thù… Ví dụ như Vắc xin, hàng đông lạnh…

25

Hàng nặng phát nhanh (Express)

Là dịch vụ chuyển phát nhanh cung cấp cho vận đơn có trọng lượng trên 2 kg, được chuyển đi trong chuyến bay cuối ngày (Chuyến Express)

26

Phát ngoài tuyến

Là dịch vụ mà địa chỉ phát của vận đơn nằm ngoài địa danh thu phát của 247, nhưng người gửi yêu cầu 247 đi phát chứ không chuyển qua nhà vận chuyển thứ ba, để đảm bảo chất lượng dịch vụ

- Địa chỉ nhận tại khu vực mà 247 có bưu cục, trung tâm

- Địa chỉ phát trên toàn quốc

- Người gửi:

+ Họ và tên,

+ Địa chỉ nhận đầy đủ, chi tiết (số nhà, tên đường/tổ/khu phố, tên phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố),

+ Số điện thoại liên hệ (ưu tiên di động).

- Người nhận:

+ Họ và tên,

+ Địa chỉ nhận đầy đủ, chi tiết (số nhà, tên đường/tổ/khu phố, tên phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố),

+ Số điện thoại liên hệ (ưu tiên di động).

- 247 sẽ thu phí phát sinh theo chi phí thực tế thực hiện công việc phát vận đơn ngoài tuyến đó.

- Trường hợp người phát từ chối thực hiện cung cấp dịch vụ thì phải đưa ra được lý do khách quan. Nếu giữa người phát và BC chấp nhận không thống nhất được, Phòng KD-TT sẽ quyết định sự việc.

- Trường hợp người phát vận đơn không đồng ý với chi phí được duyệt, Phòng KD-TT sẽ xem xét và có thể quyết định mức phí phát vận đơn.

- 247 chỉ cung cấp dịch vụ này theo từng trường hợp cụ thể, nếu xét thấy có thể cung cấp được dịch vụ này.

27

Hóa đơn tài chính

Là dịch vụ áp dụng cho bưu gửi có nội dung là hóa đơn tài chính. Khi xảy ra hư hỏng, thất lạc bưu gửi này, 247 sẽ hỗ trợ cho người gửi một phần chi phí phạt của cơ quan Thuế.

- Địa chỉ nhận tại khu vực mà 247 có bưu cục, trung tâm

- Địa chỉ phát trên toàn quốc

- Người gửi:

+ Họ và tên,

+ Địa chỉ nhận đầy đủ, chi tiết (số nhà, tên đường/tổ/khu phố, tên phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố),

+ Số điện thoại liên hệ (ưu tiên di động).

- Người nhận:

+ Họ và tên,

+ Địa chỉ nhận đầy đủ, chi tiết (số nhà, tên đường/tổ/khu phố, tên phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố),

+ Số điện thoại liên hệ (ưu tiên di động).

- Các điều kiện khác:

+ Ghi rõ số hóa đơn trên phiếu gửi;

+ Người gửi phải trả một khoản tiền phí theo bảng cước công bố của 247 hoặc theo thỏa thuận giữa hai bên.

+ Khi xảy ra mất mát hay hư hỏng do quá trình vận chuyển, 247 sẽ bồi thường cho người gửi theo quy định của 247.

+ Trường hợp mức phí dịch vụ “Hóa đơn tài chính” áp dụng cho khách hàng cao hơn mức phí dịch vụ công bố thì khách hàng này được chấp nhận mức bồi thường cao hơn quy định ở Chương VIII và bắt buộc phải thể hiện rõ trong Hợp đồng cung ứng dịch vụ của hai bên.

 

28

Báo phát

Là dịch vụ mà khi phát vận đơn, người nhận ngoài việc ký và ghi rõ họ tên vào liên ký nhận, còn phải ký và ghi rõ họ tên vào phiếu báo phát. Sau đó, phiếu báo phát đó sẽ được 247 chuyển trả cho người gửi

- Địa chỉ nhận tại khu vực mà 247 có bưu cục, trung tâm

- Địa chỉ phát thuộc địa danh thu phát của 247

- Người gửi:

+ Họ và tên,

+ Địa chỉ nhận đầy đủ, chi tiết (số nhà, tên đường/tổ/khu phố, tên phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố),

+ Số điện thoại liên hệ (ưu tiên di động).

- Người nhận:

+ Họ và tên,

+ Địa chỉ nhận đầy đủ, chi tiết (số nhà, tên đường/tổ/khu phố, tên phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố),

+ Số điện thoại liên hệ (ưu tiên di động).

- Các điều kiện khác:

+ Trường hợp vận đơn có địa chỉ phát không thuộc địa danh thu phát 247, nhưng người gửi vẫn yêu cầu cung cấp dịch vụ báo phát, thì:

  • 247 không cam kết hoàn trả đủ 100% báo phát (nếu bên chuyển phát thứ ba không hoàn trả báo phát cho 247);

  • Người gửi vẫn phải thanh toán đủ 100% phí dịch vụ báo phát cho dù 247 có trả được báo phát hay không

+ Dịch vụ này chỉ được cung cấp ngay khi gửi vận đơn.

 

Khách hàng thân thiết

phone ic 26x26

Liên hệ ngay với 247Express để được tư vấn trực tiếp

Hotline: 1900 6980

truck ic

Bưu cục 247Express đã có mặt tại

63 tỉnh thành trong cả nước