Là dịch vụ mà 247Express chỉ được phát cho đúng người có họ và tên được ghi trên phong bì và phiếu gửi

Phạm vi cung cấp


- Địa chỉ nhận tại khu vực mà 247Express có bưu cục, trung tâm

- Địa chỉ phát thuộc địa danh thu phát của 247Express.

Điều kiện dịch vụ


- Người gửi:

+ Họ và tên,

+ Địa chỉ nhận đầy đủ, chi tiết (số nhà, tên đường/tổ/khu phố, tên phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố),

+ Số điện thoại liên hệ (bắt buộc phải có số di động).

- Người nhận:

+ Họ và tên,

+ Địa chỉ nhận đầy đủ, chi tiết (số nhà, tên đường/tổ/khu phố, tên phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố),

+ Số điện thoại liên hệ (ưu tiên di động).

Ghi chú


Người nhận phải cung cấp chứng minh thư trùng với tên người nhận ghi trên vận đơn

-  Khi nhận vận đơn, người nhận phải xuất trình Chứng minh nhân dân (CMND) để nhân viên phát thư đối chiếu thông tin trên CMND và thông tin trên phong bì hoặc phiếu gửi. Trường hợp người nhận không xuất trình CMND thì nhân viên phát thư có quyền từ chối phát, và vận đơn được hoàn cho người gửi. Trong trường hợp này, người gửi vẫn phải thanh toán toàn bộ cước phí gồm cước chiều đi, và cước chuyển hoàn.

-  Nhân viên phát thư phải ghi số CMND của người nhận lên liên ký nhận và nhập trên phần mềm.

Quý khách vui lòng tham khảo bảng giá dịch vụ gia tăng tại đây

Là dịch vụ mà khi phát vận đơn, người nhận ngoài việc ký và ghi rõ họ tên vào liên ký nhận, còn phải ký và ghi rõ họ tên vào phiếu báo phát.

Phạm vi cung cấp dịch vụ

- Địa chỉ nhận tại khu vực mà 247Express có bưu cục, trung tâm

- Địa chỉ phát thuộc địa danh thu phát của 247Express

Điều kiện dịch vụ

- Người gửi:

+ Họ và tên,

+ Địa chỉ nhận đầy đủ, chi tiết (số nhà, tên đường/tổ/khu phố, tên phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố),

+ Số điện thoại liên hệ (ưu tiên di động).

- Người nhận:

+ Họ và tên,

+ Địa chỉ nhận đầy đủ, chi tiết (số nhà, tên đường/tổ/khu phố, tên phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố),

+ Số điện thoại liên hệ (ưu tiên di động).

- Các điều kiện khác:

+ Trường hợp vận đơn có địa chỉ phát không thuộc địa danh thu phát 247Express, nhưng người gửi vẫn yêu cầu cung cấp dịch vụ báo phát, thì:

  • 247Express không cam kết hoàn trả đủ 100% báo phát (nếu bên chuyển phát thứ ba không hoàn trả báo phát cho 247Express);

  • Người gửi vẫn phải thanh toán đủ 100% phí dịch vụ báo phát cho dù 247Express có trả được báo phát hay không.

+ Dịch vụ này chỉ được cung cấp ngay khi gửi vận đơn.

Quý khách vui lòng tham khảo bảng giá dịch vụ gia tăng tại đây

Là dịch vụ mà người gửi yêu cầu 247Express chuyển phát vận đơn ở địa chỉ phát nằm ngoài địa danh thu phát của 247Express,

Là dịch vụ mà địa chỉ phát của vận đơn nằm ngoài địa danh thu phát của 247Express, nhưng người gửi yêu cầu 247Express đi phát chứ không chuyển qua nhà vận chuyển thứ ba, để đảm bảo chất lượng dịch vụ.

Phạm vi cung cấp dịch vụ
- Địa chỉ nhận tại khu vực mà 247Express có bưu cục, trung tâm.

- Địa chỉ phát thuộc địa danh thu phát của 247Express

Điều kiện dịch vụ:

- Người gửi:

+ Họ và tên,

+ Địa chỉ nhận đầy đủ, chi tiết (số nhà, tên đường/tổ/khu phố, tên phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố),

+ Số điện thoại liên hệ (ưu tiên di động).

- Người nhận:

+ Họ và tên,

+ Địa chỉ nhận đầy đủ, chi tiết (số nhà, tên đường/tổ/khu phố, tên phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố),

+ Số điện thoại liên hệ (ưu tiên di động).

Ghi chú:

247Express sẽ thu phí phát sinh theo chi phí thực tế thực hiện công việc phát vận đơn ngoài tuyến đó.

- Trường hợp người phát từ chối thực hiện cung cấp dịch vụ thì phải đưa ra được lý do khách quan. Nếu giữa người phát và BC chấp nhận không thống nhất được, Phòng KD-TT sẽ quyết định sự việc.

- Trường hợp người phát vận đơn không đồng ý với chi phí được duyệt, Phòng KD-TT sẽ xem xét và có thể quyết định mức phí phát vận đơn.

- 247Express chỉ cung cấp dịch vụ này theo từng trường hợp cụ thể, nếu xét thấy có thể cung cấp được dịch vụ này.

Quý khách vui lòng tham khảo bảng giá dịch vụ gia tăng tại đây

Là dịch vụ đóng gói để đảm bảo hàng có thể an toàn trong quá trình vận chuyển

Phạm vi cung cấp dịch vụ

- Địa chỉ nhận tại khu vực mà 247Express có bưu cục, trung tâm

- Địa chỉ phát thuộc địa danh thu phát của 247Express.

Ghi chú:

- 247Express chỉ nhận đóng thùng hộ cho khách hàng đối với các hàng hóa thông thường, không có yêu cầu đặc biệt về đặc tính vật lý, hóa học, sinh học….và việc đóng gói chỉ nhằm hạn chế hư hỏng cơ học xảy ra trong quá trình vận chuyển.

- 247Express chỉ nhận đóng thùng hộ khi khách hàng yêu cầu, và có thu phí tương đương với phí nguyên vật liệu mua để đóng thùng.

- 247Express không đóng thùng hộ khách hàng khi hàng được đóng có tính chất vật lý, hóa học, sinh học đặc thù… Ví dụ như Vắc xin, hàng đông lạnh…

Quý khách vui lòng tham khảo bảng giá dịch vụ gia tăng tại đây

Là dịch vụ chuyển phát nhanh mà hàng hóa được chuyển đi trong chuyến bay cuối ngày (Chuyến Express), hàng trình từ TP. Hồ Chí Minh đến Hà Nội và ngược lại.

Là dịch vụ chuyển phát nhanh cung cấp cho vận đơn có trọng lượng trên 2 kg, được chuyển đi trong chuyến bay cuối ngày (Chuyến Express), hàng trình từ TP. Hồ Chí Minh đến Hà Nội và ngược lại.

Phạm vi cung cấp dịch vụ
- Địa chỉ nhận tại khu vực mà 247Express có bưu cục, trung tâm

- Địa chỉ phát thuộc địa danh thu phát của 247Express.

Quý khách vui lòng tham khảo bảng giá dịch vụ gia tăng tại đây

Là dịch vụ sau khi vận đơn đã được chuyển cho 247Express, người gửi yêu cầu 247Express phát vận đơn đó cho một địa chỉ khác với địa chỉ đã ghi trên vận đơn.

Phạm vi cung cấp dịch vụ
- Địa chỉ nhận tại khu vực mà 247Express có bưu cục, trung tâm

- Địa chỉ phát thuộc địa danh thu phát của 247Express

Điều kiện dịch vụ:

- Người gửi:

+ Họ và tên,

+ Địa chỉ nhận đầy đủ, chi tiết (số nhà, tên đường/tổ/khu phố, tên phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố),

+ Số điện thoại liên hệ (ưu tiên di động).

- Người nhận:

+ Họ và tên,

+ Địa chỉ nhận đầy đủ, chi tiết (số nhà, tên đường/tổ/khu phố, tên phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố),

+ Số điện thoại liên hệ (ưu tiên di động).

- Các điều kiện khác:

+ Yêu cầu chuyển tiếp phải được người gửi xác nhận bằng văn bản, fax, hoặc email;

+ Dịch vụ này chỉ cung cấp cho người gửi là tổ chức và đang là khách hàng của 247Express. Không cung cấp dịch vụ này cho cá nhân (trừ trường hợp cá nhân thuộc tổ chức đang là khách hàng VIP của 247Express).

+ Người gửi phải thanh toán thêm cước dịch vụ từ vị trí hiện tại của vận đơn đến địa chỉ của người nhận cuối cùng.

Quý khách vui lòng tham khảo bảng giá dịch vụ gia tăng tại đây

 Là dịch vụ 247Express mua hoa và đến phát cho người nhận theo yêu cầu của người gửi.

Phạm vi cung cấp dịch vụ

- Địa chỉ nhận tại khu vực mà 247Express có bưu cục, trung tâm

- Địa chỉ phát thuộc địa danh thu phát của 247Express

Điều kiện dịch vụ:

- Người gửi:

+ Họ và tên,

+ Địa chỉ nhận đầy đủ, chi tiết (số nhà, tên đường/tổ/khu phố, tên phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố),

+ Số điện thoại liên hệ (ưu tiên di động).

- Người nhận:

+ Họ và tên,

+ Địa chỉ nhận đầy đủ, chi tiết (số nhà, tên đường/tổ/khu phố, tên phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố),

+ Số điện thoại liên hệ (ưu tiên di động).

Quý khách vui lòng tham khảo bảng giá dịch vụ gia tăng tại đây

Là dịch vụ mà đơn vị 247Express đã chấp nhận hàng gửi phải yêu cầu đơn vị bạn/ tuyến phát nhận hộ bưu gửi.

Là dịch vụ người gửi yêu cầu 247Express đến nhận hàng tại một địa chỉ khác, không phải là địa chỉ của người gửi, và địa chỉ nhận hàng đó không thuộc địa danh thu phát của đơn vị được người gửi yêu cầu. Vì thế, đơn vị chấp nhận phải yêu cầu đơn vị bạn/ tuyến phát nhận hộ bưu gửi.

Phạm vi cung cấp dịch vụ
- Địa chỉ nhận tại khu vực mà 247Express có bưu cục, trung tâm

- Địa chỉ phát thuộc địa danh thu phát của 247Express

Điều kiện dịch vụ:

- Người gửi:

+ Họ và tên,

+ Địa chỉ nhận đầy đủ, chi tiết (số nhà, tên đường/tổ/khu phố, tên phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố),

+ Số điện thoại liên hệ (ưu tiên di động).

- Người nhận:

+ Họ và tên,

+ Địa chỉ nhận đầy đủ, chi tiết (số nhà, tên đường/tổ/khu phố, tên phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố),

+ Số điện thoại liên hệ (ưu tiên di động).

- Các điều kiện khác:

+ Thông tin về trọng lượng, kích thước của hàng được gửi (nếu nội dung bưu gửi là hàng hóa).

+ Người gửi phải thông báo trước cho người giao hàng;

+ Người yêu cầu nhận bưu gửi phải có công văn yêu cầu bằng văn bản, fax, hoặc email cho đơn vị chấp nhận (đơn vị quản lý khách hàng) theo mẫu do 247Express ban hành.

+ Dịch vụ này chỉ cung cấp cho khách hàng là tổ chức và đang là khách hàng của 247Express. Không cung cấp dịch vụ này cho cá nhân (trừ trường hợp cá nhân thuộc tổ chức đang là khách hàng VIP của 247Express).

Ghi chú

- Sau khi tiếp nhận thông tin từ người gửi yêu cầu nhận bưu gửi, đơn vị chấp nhận tiến hành chuyển thông tin đó cho đơn vị nhận bưu gửi. Thông tin yêu cầu có thể được thực hiện bằng văn bản, fax, hoặc email.

- Doanh thu nhận hộ tính cho đơn vị nhận hộ (Đơn vị trực tiếp nhận vận đơn).

- Công nợ của khách hàng nhận hộ cuối tháng bàn giao cho đơn vị yêu cầu nhận hộ.

- Giá dịch vụ cơ bản được áp dụng theo giá công bố của khu vực có đơn vị nhận hộ.

- Riêng đối với nhận hộ tại tuyến phát thì:

+ Trong thống kê doanh thu Công ty, doanh thu nhận hộ được ghi nhận trong mục doanh thu nhận hộ tại tuyến phát.

+ Giá dịch vụ cơ bản được áp dụng theo giá công bố của khu vực có tuyến phát nhận hộ.

Quý khách vui lòng tham khảo bảng giá dịch vụ gia tăng tại đây

là dịch vụ vận chuyển kiện hàng có trọng lượng cân thực từ 100kg trở lên và không thể tách rời hay chia nhỏ.

Phạm vi cung cấp dịch vụ
- Địa chỉ nhận tại khu vực mà 247Express có bưu cục, trung tâm

- Địa chỉ phát thuộc địa danh thu phát của 247Express

Điều kiện dịch vụ

- Người gửi:

+ Họ và tên,

+ Địa chỉ nhận đầy đủ, chi tiết (số nhà, tên đường/tổ/khu phố, tên phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố),

+ Số điện thoại liên hệ (ưu tiên di động).

- Người nhận:

+ Họ và tên,

+ Địa chỉ nhận đầy đủ, chi tiết (số nhà, tên đường/tổ/khu phố, tên phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố),

+ Số điện thoại liên hệ (ưu tiên di động).

- Các điều kiện khác:

+ 247Express chỉ cung cấp dịch vụ vận chuyển cho hàng nguyên khối theo những trường hợp cụ thể.

+ Dịch vụ áp dụng: Dịch vụ chuyển phát nhanh (DE) & Dịch vụ vận tải (TF).

Quý khách vui lòng tham khảo bảng giá dịch vụ gia tăng tại đây

Là dịch vụ vận chuyển có nội dung vận đơn được gửi là hàng đông lạnh như: Trái cây, Vắc xin, Hải sản tươi sống,...

Phạm vi cung cấp dịch vụ

- Địa chỉ nhận tại khu vực mà 247Express có bưu cục, trung tâm

- Địa chỉ phát thuộc địa danh thu phát của 247Express

Điều kiện dịch vụ

- Người gửi:

+ Họ và tên,

+ Địa chỉ nhận đầy đủ, chi tiết (số nhà, tên đường/tổ/khu phố, tên phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố),

+ Số điện thoại liên hệ (ưu tiên di động).

- Người nhận:

+ Họ và tên,

+ Địa chỉ nhận đầy đủ, chi tiết (số nhà, tên đường/tổ/khu phố, tên phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố),

+ Số điện thoại liên hệ (ưu tiên di động).

- Các điều kiện khác:

+ Hàng đông lạnh chỉ được chấp nhận khi đã được đóng gói đúng quy cách của nhà sản xuất, và tuân theo hướng dẫn đóng gói của 247Express (Mọi hư hỏng xảy ra trong quá trình vận chuyển do việc hàng không được đóng gói đúng quy cách nêu trên, 247Express sẽ không chịu trách nhiệm).

+ Giá trị tối đa của lô hàng đến 20,000,000 đồng/vận đơn (Trên 20,000,000 đồng thì nhân viên phải báo cáo quản lý).

+ Đối với hàng đông lạnh, 247Express sẽ không cung cấp dịch vụ “Bảo hiểm vận chuyển”, dịch vụ “Đồng kiểm”.

Quý khách vui lòng tham khảo bảng giá dịch vụ gia tăng tại đây

Khách hàng thân thiết

phone ic 26x26

Liên hệ ngay với 247Express để được tư vấn trực tiếp

Hotline: 1900 6980

truck ic

Bưu cục 247Express đã có mặt tại

63 tỉnh thành trong cả nước