Là dịch vụ áp dụng cho bưu gửi có nội dung là hóa đơn tài chính

Là dịch vụ áp dụng cho bưu gửi có nội dung là hóa đơn tài chính. Khi xảy ra hư hỏng, thất lạc bưu gửi này, 247Express sẽ hỗ trợ cho người gửi một phần chi phí phạt của cơ quan Thuế.

Phạm vi cung cấp dịch vụ
- Địa chỉ nhận tại khu vực mà 247Express có bưu cục, trung tâm

- Địa chỉ phát thuộc địa danh thu phát của 247Express

Điều kiện dịch vụ:

- Người gửi:

+ Họ và tên,

+ Địa chỉ nhận đầy đủ, chi tiết (số nhà, tên đường/tổ/khu phố, tên phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố),

+ Số điện thoại liên hệ (ưu tiên di động).

- Người nhận:

+ Họ và tên,

+ Địa chỉ nhận đầy đủ, chi tiết (số nhà, tên đường/tổ/khu phố, tên phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố),

+ Số điện thoại liên hệ (ưu tiên di động).

- Các điều kiện khác:

+ Ghi rõ số hóa đơn trên phiếu gửi;

+ Người gửi phải trả một khoản tiền phí theo bảng cước công bố của 247Express hoặc theo thỏa thuận giữa hai bên.

+ Khi xảy ra mất mát hay hư hỏng do quá trình vận chuyển, 247Express sẽ bồi thường cho người gửi theo quy định của 247Express.

+ Trường hợp mức phí dịch vụ “Hóa đơn tài chính” áp dụng cho khách hàng cao hơn mức phí dịch vụ công bố thì khách hàng này được chấp nhận mức bồi thường cao hơn quy định ở Chương VIII và bắt buộc phải thể hiện rõ trong Hợp đồng cung ứng dịch vụ của hai bên.

Quý khách vui lòng tham khảo bảng giá dịch vụ gia tăng tại đây

Là dịch vụ mà vận đơn được mua bảo hiểm trong quá trình vận chuyển.
- Tất cả hàng hóa đều phải khai báo giá trị ngay tại thời điểm gửi.
 • Hàng hóa có giá trị dưới 02 triệu đồng/bưu gửi: người gửi có quyền lựa chọn sử dụng hoặc không sử dụng dịch vụ bảo hiểm vận chuyển.
 • Hàng hóa có giá trị từ 02 triệu đồng/bưu gửi trở lên: người gửi bắt buộc phải sử dụng dịch vụ bảo hiểm vận chuyến.

- Phạm vi cung cấp dịch vụ:

 • Địa chỉ nhận tại vùng mà 247 có cung cấp dịch vụ bưu chính, chuyển phát.
 • Địa chỉ phát thuộc địa danh thu phát của 247.

- Điều kiên dịch vụ: yêu cầu cung cấp các thông tin sau:

Người gửi:

 • Họ và tên,
 • Địa chỉ nhận đầy đủ, chi tiết (số nhà, tên đường/tổ/khu phố, tên phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố),
 • Số điện thoại liên hệ (ưu tiên di động).

Người nhận:

 • Họ và tên,
 • Địa chỉ nhận đầy đủ, chi tiết (số nhà, tên đường/tổ/khu phố, tên phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố),
 • Số điện thoại liên hệ (ưu tiên di động).

- Các điều kiện khác:

 • Người mua bảo hiểm phải trả một khoản tiền phí bảo hiểm, tương ứng với tỷ lệ “bảo hiểm phí” và giá trị vận đơn được mua bảo hiểm.

- Ghi chú:

 • Phạm vi trách nhiệm bảo hiểm là chỉ bảo hiểm cho trường hợp mất mát, thất thoát.
 • Nguyên tắc bồi thường quy định tại Chương Quy định bồi thường của Quy chế này.
 • Giá trị khai tối đa:

       + Dịch vụ ED: 30,000,000 đồng/bưu gửi. Điều này được hiểu là bồi thường theo giá trị mua bảo hiểm nhưng tối đa 30,000,000 đồng/bưu gửi.

       + Các dịch vụ còn lại: 100,000,000 đồng/bưu gửi. Điều này được hiểu là bồi thường theo giá trị mua bảo hiểm nhưng tối đa 100,000,000 đồng/bưu gửi.

 • Giá trị khai bảo hiểm không được vượt quá giá trị thật của hàng hóa (đồng/vận đơn). Khi thực hiện bồi thường thì người gửi với cung cấp những chứng từ chứng minh giá trị của hàng hóa phù hợp với giá trị khai báo tại thời điểm gửi hàng.
Quý khách vui lòng tham khảo bảng giá dịch vụ gia tăng tại đây
Là dịch vụ mà người gửi yêu cầu 247Express phát vận đơn đúng một thời điểm cụ thể hoặc trước một thời điểm cụ thể nào đó

Phạm vi cung cấp

- Địa chỉ nhận tại khu vực mà 247Express có bưu cục, trung tâm

- Địa chỉ phát thuộc địa danh thu phát của 247Express

Điều kiện dịch vụ

- Người gửi:

+ Họ và tên,

+ Địa chỉ nhận đầy đủ, chi tiết (số nhà, tên đường/tổ/khu phố, tên phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố),

+ Số điện thoại liên hệ (bắt buộc phải có số di động).

- Người nhận:

+ Họ và tên,

+ Địa chỉ nhận đầy đủ, chi tiết (số nhà, tên đường/tổ/khu phố, tên phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố),

+ Số điện thoại liên hệ (ưu tiên di động).

- Các điều kiện khác: Người gửi phải thông báo trước cho người nhận.

Quý khách vui lòng tham khảo bảng giá dịch vụ gia tăng tại đây

Là dịch vụ đồng kiểm tra nội dung bên trong vận đơn khi chấp nhận bưu gửi (nhân viên nhận và người gửi hàng), và khi phát bưu gửi (nhân viên phát và người nh...

Phạm vi cung cấp

- Địa chỉ nhận tại khu vực mà 247Express có bưu cục, trung tâm

- Địa chỉ phát thuộc địa danh thu phát của 247Express

Điều kiện dịch vụ

- Người gửi:

+ Họ và tên,

+ Địa chỉ nhận đầy đủ, chi tiết (số nhà, tên đường/tổ/khu phố, tên phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố),

+ Số điện thoại liên hệ (bắt buộc phải có số di động).

- Người nhận:

+ Họ và tên,

+ Địa chỉ nhận đầy đủ, chi tiết (số nhà, tên đường/tổ/khu phố, tên phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố),

+ Số điện thoại liên hệ (ưu tiên di động).

Ghi chú

- Biên bản đồng kiểm, được lập thành 4 bản như sau: 01 (một) bản người gửi lưu; 01 (một) bản đơn vị chấp nhận lưu; 01 (một) bản đơn vị phát lưu; 01 (một) bản người nhận lưu.

- Mỗi TT Khai thác mà vận đơn đi qua phải ký xác nhận lên biên bản đồng kiểm.

- Nội dung đồng kiểm: Số lượng từng loại hàng; Chủng loại hàng; Tình trạng bên ngoài của hàng (Hàng có bị trầy xước không, hư hỏng bên ngoài không); Nếu hàng có hiện tượng hư hỏng thì phải ghi rõ trong biên bản đồng kiểm.

Quý khách vui lòng tham khảo bảng giá dịch vụ gia tăng tại đây

Là dịch vụ hoàn vận đơn về cho người gửi vì lý do khác quan hoặc do người gửi yêu cầu.

Là dịch vụ sau khi đi phát vận đơn cho người nhận, 247Express không phát được vì lý do khách quan, 247Express thông báo cho người gửi và người gửi yêu cầu chuyển hoàn vận đơn cho người gửi; hoặc vận đơn đang trong quá trình vận chuyển, người gửi yêu cầu hoàn vận đơn về cho người gửi.

Phạm vi cung cấp dịch vụ
- Địa chỉ nhận tại khu vực mà 247Express có bưu cục, trung tâm

- Địa chỉ phát thuộc địa danh thu phát của 247Express

Điều kiện dịch vụ:

- Người gửi:

+ Họ và tên,

+ Địa chỉ nhận đầy đủ, chi tiết (số nhà, tên đường/tổ/khu phố, tên phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố),

+ Số điện thoại liên hệ (ưu tiên di động).

- Người nhận:

+ Họ và tên,

+ Địa chỉ nhận đầy đủ, chi tiết (số nhà, tên đường/tổ/khu phố, tên phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố),

+ Số điện thoại liên hệ (ưu tiên di động).

- Các điều kiện khác:

+ Sau khi đi phát 2 lần trong 2 buổi khác nhau mà không phát được, 247Express sẽ thông báo cho người gửi. Và sau 48h kể từ giờ nhận chuyến thư đó đến đơn vị phát nếu người gửi không có thông tin yêu cầu khác, 247Express sẽ tiến hành hoàn vận đơn về cho người gửi;

+ Yêu cầu của người gửi phải được thể hiện thông qua văn bản, fax, hoặc email;

+ Dịch vụ này chỉ cung cấp cho người gửi là các tổ chức, không cung cấp cho người gửi là cá nhân (trừ trường hợp cá nhân thuộc tổ chức đang là khách hàng VIP của 247Express);

+ Đối với khách lẻ, sau khi không phát được, vận đơn sẽ được giữ lại đơn vị phát và được đưa vào Bưu phẩm chờ xử lý (hủy) trừ trường hợp khách hàng lẻ yêu cầu hoàn về và cam kết thanh toán cước phí chuyển hoàn thì sẽ hoàn về cho khách hàng lẻ.

Quý khách vui lòng tham khảo bảng giá dịch vụ gia tăng tại đây

Là dịch vụ vận chuyển kiện hàng có chiều dài nhất từ 1.5 mét trở lên.

Phạm vi cung cấp dịch vụ

- Địa chỉ nhận tại khu vực mà 247Express có bưu cục, trung tâm

- Địa chỉ phát thuộc địa danh thu phát của 247Express

Điều kiện dịch vụ:

- Người gửi:

+ Họ và tên,

+ Địa chỉ nhận đầy đủ, chi tiết (số nhà, tên đường/tổ/khu phố, tên phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố),

+ Số điện thoại liên hệ (ưu tiên di động).

- Người nhận:

+ Họ và tên,

+ Địa chỉ nhận đầy đủ, chi tiết (số nhà, tên đường/tổ/khu phố, tên phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố),

+ Số điện thoại liên hệ (ưu tiên di động).

- Các điều kiện khác:

+ 247Express chỉ cung cấp dịch vụ vận chuyển cho hàng quá khổ theo những trường hợp cụ thể.

+ Dịch vụ áp dụng: Dịch vụ chuyển phát nhanh (DE) & Dịch vụ vận tải (TF).

Quý khách vui lòng tham khảo bảng giá dịch vụ gia tăng tại đây

là dịch vụ vận chuyển qua đường Hàng không các mặt hàng chất lỏng, hàng dễ cháy, dễ nổ cụ thể sau: Bột, pin, mực in, Chất lỏng, Hạt nhựa, Loa, Hóa chất có ng...

Phạm vi cung cấp dịch vụ

- Địa chỉ nhận tại khu vực mà 247Express có bưu cục, trung tâm

- Địa chỉ phát thuộc địa danh thu phát của 247Express

Điều kiện dịch vụ
- Người gửi:

+ Họ và tên,

+ Địa chỉ nhận đầy đủ, chi tiết (số nhà, tên đường/tổ/khu phố, tên phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố),

+ Số điện thoại liên hệ (ưu tiên di động).

- Người nhận:

+ Họ và tên,

+ Địa chỉ nhận đầy đủ, chi tiết (số nhà, tên đường/tổ/khu phố, tên phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố),

+ Số điện thoại liên hệ (ưu tiên di động).

- Các điều kiện khác:

+ Hàng chỉ được chấp nhận khi đóng gói đúng quy cách của nhà sản xuất, và tuân theo hướng dẫn của 247Express.

+ Hàng đặc biệt bị cấm vận chuyển qua hàng không, bởi rất khó gửi khi gặp rất nhiều thủ tục, và cũng rất nguy hiểm cho phương tiện vận chuyển.

+ Đối với hàng có chất dễ cháy, dễ nổ phải được vận chuyển theo phương tiện chuyên dụng.

+ Trường hợp nhận hàng đặc biệt thì đơn vị chấp nhận phải yêu cầu người gửi ghi rõ trên vận đơn là “Đồng ý với quy định bồi thường của 247Express”.

Quý khách vui lòng tham khảo bảng giá dịch vụ gia tăng tại đây

Là dịch vụ mà vận đơn được phát chậm nhất 2 giờ kể từ giờ nhận chuyến thư tại đơn vị phát.

Phạm vi cung cấp dịch vụ

- Địa chỉ nhận tại khu vực mà 247Express có bưu cục, trung tâm,

- Địa chỉ phát thuộc địa danh thu phát của 247Express.

Điều kiện dịch vụ

- Người gửi:

+ Họ và tên,

+ Địa chỉ nhận đầy đủ, chi tiết (số nhà, tên đường/tổ/khu phố, tên phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố),

+ Số điện thoại liên hệ (ưu tiên di động).

- Người nhận:

+ Họ và tên,

+ Địa chỉ nhận đầy đủ, chi tiết (số nhà, tên đường/tổ/khu phố, tên phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố),

+ Số điện thoại liên hệ (ưu tiên di động).

+ Là tổ chức, doanh nghiệp.

- Các điều kiện khác: 247Express chỉ cung cấp dịch vụ này cho vận đơn có trọng lượng đến 2 kg.

Quý khách vui lòng tham khảo bảng giá dịch vụ gia tăng tại đây

Là dịch vụ có thời gian nhận vận đơn và phát vận đơn trong cùng một ngày.

Phạm vi cung cấp dịch vụ

- Địa chỉ nhận tại khu vực mà 247Express có bưu cục, trung tâm,

- Địa chỉ phát thuộc địa danh thu phát của 247Express.

Điều kiện dịch vụ
- Người gửi:

+ Họ và tên,

+ Địa chỉ nhận đầy đủ, chi tiết (số nhà, tên đường/tổ/khu phố, tên phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố),

+ Số điện thoại liên hệ (ưu tiên di động).

- Người nhận:

+ Họ và tên,

+ Địa chỉ nhận đầy đủ, chi tiết (số nhà, tên đường/tổ/khu phố, tên phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố),

+ Số điện thoại liên hệ (ưu tiên di động).

Các điều kiện khác:

- Người gửi phải thông báo trước cho người nhận.

Quý khách vui lòng tham khảo bảng giá dịch vụ gia tăng tại đây

Là dịch vụ mà nội dung bên trong vận đơn là hồ sơ thầu được người gửi gửi đi dự thầu.

Phạm vi cung cấp dịch vụ

- Địa chỉ nhận tại khu vực mà 247Express có bưu cục, trung tâm,

- Địa chỉ phát thuộc địa danh thu phát của 247Express.

Điều kiện dịch vụ
- Người gửi:

+ Họ và tên,

+ Địa chỉ nhận đầy đủ, chi tiết (số nhà, tên đường/tổ/khu phố, tên phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố),

+ Số điện thoại liên hệ (ưu tiên di động).

- Người nhận:

+ Họ và tên,

+ Địa chỉ nhận đầy đủ, chi tiết (số nhà, tên đường/tổ/khu phố, tên phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố),

+ Số điện thoại liên hệ (ưu tiên di động).

- Các điều kiện khác:

+ Người gửi phải thông báo trước cho người nhận.

+ Dịch vụ này chỉ cung cấp cho người gửi là tổ chức và đang là khách hàng của 247Express. Không cung cấp dịch vụ này cho cá nhân (trừ trường hợp cá nhân thuộc tổ chức đang là khách hàng VIP của 247Express.

Ghi chú
- Dịch vụ “Hồ sơ thầu” chỉ được bồi thường 100% giá trị khi đồng thời sử dụng dịch vụ “Bảo hiểm vận chuyển”.

- Dịch vụ “Hồ sơ thầu” là dịch vụ ưu tiên, trong đó bao gồm các ưu tiên sau:

+ Phát hẹn giờ (nếu đã sử dụng dịch vụ "Hồ sơ thầu" thì sẽ không tính thêm phí phát hẹn giờ),

+ Phát trong ngày (nếu đã sử dụng dịch vụ "Hồ sơ thầu" thì sẽ không tính thêm phí phát trong ngày),

+ Đi chuyến Express (nếu đã sử dụng dịch vụ "Hồ sơ thầu" thì sẽ không tính thêm phí Hàng nặng phát nhanh).

Quý khách vui lòng tham khảo bảng giá dịch vụ gia tăng tại đây

Khách hàng thân thiết

phone ic 26x26

Liên hệ ngay với 247Express để được tư vấn trực tiếp

Hotline: 1900 6980

truck ic

Bưu cục 247Express đã có mặt tại

63 tỉnh thành trong cả nước