Văn bản pháp lý

Giấy phép cung cấp dịch vụ chuyển phát thư trong nước.

 

 

Giấy phép cung cấp dịch vụ chuyển phát thư quốc tế.

 

 

 

 

 

Các văn bản pháp lý liên quan khác

Luật bưu chính số 49/2010/QH12

NĐ 47/2011/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số nội dung của luật bưu chính.

QĐ 02/2007/QĐ-BBCVT về việc quy định mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với dịch vụ bưu chính và dịch vụ chuyển phát.

TT 01/2007/TT-BBCVT hướng dẫn một số nội dung về dịch vụ bưu chính do bưu chính Việt Nam cung ứng.

TT 02/2012/TT-BTTTT quy định chi tiết về cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính.

19006980     info@247post.vn